Thời gian trung bình xét duyệt visa Úc sẽ được cập nhật hàng tháng, cung cấp cho bạn khung thời gian chỉ định để xử lý đơn xinpp visa. Thời gian xử lý có sẵn cho phần lớn các loại thị thực và các hồ sơ xin quốc tịch, nhưng sẽ loại trừ một số lớp con như những diện loại visa đóng cửa cho người mới tham gia, bị giới hạn và xếp hàng hoặc có số lượng đơn đăng ký thấp. Hai thời gian xử lý được hiển thị trong các ngày theo lịch, cho biết thời gian xử lý là bao lâu để hoàn thành 75 và 90% đơn đăng ký được gửi trên toàn cầu.

Thời gian xử lý bị ảnh hưởng mỗi tháng bởi những thay đổi về khối lượng hồ sơ, các thời đỉnh điểm theo mùa, các trường hợp phức tạp và các hồ sơ không đầy đủ. Thời gian xử lý bao gồm các ứng dụng được nộp trực tuyến và bằng giấy. Nếu có, bạn nên nộp đơn trực tuyến vì nó giúp đơn giản hóa việc sắp xếp xử lý.

Sau đây Công ty Cổ phần Pacom Việt Nam giới thiệu thời gian xét duyệt visa Úc hàng tháng do Bộ di trú Úc công bố mới nhất:

Cập nhật ngày 19/9/2018

Visa Type Stream (if available) 75% of applications processed in 90% of applications processed in
Visitor visas
651 eVisitor   1 day 1 day
600 Visitor Tourist1 22 days 27 days
600 Visitor Business Visitor 9 days 17 days
600 Visitor Frequent Traveller 23 days 25 days
600 Visitor Sponsored Family 30 days 47 days
600 Visitor Approved Destination Status 3 days 5 days
771 Transit   8 days 14 days
1Processing times for the Tourist stream range from 48 hours to more than 20 days depending on factors such as peak processing periods in a particular location.
Work and skilled visas
124 Distinguished Talent   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
132 Business Talent Significant Business History 18 months Unavailable due to low volume of applications.
132 Business Talent Venture Capital Entrepreneur Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
186 Employer Nomination Scheme Agreement Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
186 Employer Nomination Scheme Direct Entry 15 months 19 months
186 Employer Nomination Scheme Temporary Residence Transition 14 months 15 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Temporary Residence Transition 13 months 16 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Direct Entry 22 months 25 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Agreement Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Significant Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Investor 20 months 22 months
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Business Innovation 17 months 18 months
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Premium Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Entrepreneur Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
189 Skilled – Independent Points-tested 9 months 11 months
189 Skilled – Independent New Zealand 12 months 13 months
190 Skilled – Nominated   6 months 8 months
400 Temporary Work (Short Stay Activity)   13 days 21 days
403 Temporary Work (International Relations) Seasonal Worker Programme 1 day 3 days
403 Temporary Work (International Relations) Government Agreement 55 days 56 days
403 Temporary Work (International Relations) Foreign Government Agency Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
403 Temporary Work (International Relations) Domestic Worker (Diplomatic or Consular) Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
403 Temporary Work (International Relations) Privileges and Immunities Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
405 Investor Retirement   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
407 Training   38 days 69 days
408 Temporary Activity Australian Government Endorsed Events 7 days 16 days
408 Temporary Activity Domestic Work for Executives Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Exchange Arrangements Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Superyacht Crew 3 days 7 days
408 Temporary Activity Special Programmes 26 days 57 days
408 Temporary Activity Religious Work 44 days 84 days
408 Temporary Activity Research Activities 33 days 46 days
408 Temporary Activity Invited for Other Social and Cultural Activity 16 days 24 days
408 Temporary Activity Sporting Activities 23 days 30 days
408 Temporary Activity Entertainment Activities 10 days 18 days
417 Working Holiday   18 days 28 days
457 Temporary Work (Skilled)   14 months 15 months
462 Work and Holiday2   28 days 43 days
476 Skilled – Recognised Graduate   5 months 5 months
482 Temporary Skill Shortage Short-Term 49 days 77 days
482 Temporary Skill Shortage Medium-Term 38 days 64 days
482 Temporary Skill Shortage Labour Agreement 22 days 56 days
482 Temporary Skill Shortage Nomination 35 days 39 days
482 Temporary Skill Shortage Sponsorship 38 days 64 days
485 Temporary Graduate Graduate Work 4 months 5 months
485 Temporary Graduate Post-Study Work 32 days 39 days
489 Skilled – Regional (Provisional) State/Territory Nominated Visa Classes – GSM 9 months 12 months
489 Skilled – Regional (Provisional) Skilled Regional – GSM Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
858 Distinguished Talent   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
887 Skilled – Regional   10 months 11 months
888 Business Innovation and Investment (Permanent)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
890 Business Owner   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
891 Investor   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
892 State/Territory Sponsored Business Owner   19 months 21 months
893 State/Territory Sponsored Business Investor   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
2Due to high demand for subclass 462 Work and Holiday visas in the period of July – September, global processing times during these months are expected to increase and may exceed 30 days.
Student visas
500 Student Foreign Affairs or Defence Sector 24 days 40 days
500 Student Postgraduate Research Sector 35 days 57 days
500 Student Non-Award Sector 14 days 33 days
500 Student Schools Sector 38 days 68 days
500 Student Independent ELICOS Sector 23 days 36 days
500 Student Vocational Education and Training Sector 29 days 48 days
500 Student Higher Education Sector 21 days 28 days
590 Student Guardian   57 days 84 days
Family and partner visas
100 Partner4   17 months 23 months
101 Child   9 months 16 months
102 Adoption   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
117 Orphan Relative   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
143 Contributory Parent (Migrant)   42 months 45 months
173 Contributory Parent (Temporary)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
300 Prospective Marriage   13 months 17 months
309 Partner (Provisional)   13 months 17 months
445 Dependent Child   12 months 14 months
461 New Zealand Citizen Family Relationship (Temporary)   19 months 20 months
801 Partner4   18 months 25 months
802 Child   12 months 15 months
820 Partner   20 months 25 months
837 Orphan Relative   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
864 Contributory Aged-Parent (Residence)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
884 Contributory Aged-Parent (Temporary)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
4Processing time for subclass 801 Partner (permanent) visa and 100 Partner (permanent) visa is from date of eligibility (2 years after the 820/801 or 309/100 application is lodged) to finalisation.
Other visas
602 Medical Treatment   22 days 41 days
151 Former Resident   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
155 Five Year Resident Return5   71 days 5 months
157 Three Month Resident Return   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
159 Provisional Resident Return   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
808 Confirmatory (Residence)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
988 Maritime Crew Visa   0 days 15 days
5Applications that do not meet the residence requirement will take longer to finalise than the published processing times advertised above. Processing timeframes for these applications can be up to 12 weeks.

Citizenship application processing times

Last updated: 19 September 2018 (for month ending 31 August 2018)

Australian Citizenship application type 75% of applications processed in 90% of applications processed in
Conferral (lodgement to ceremony**) 16 months 19 months
Descent (lodgement to decision) 2 months 4 months
Evidence (lodgement to decision) 37 days 67 days

**A small proportion of applicants for Australian citizenship by conferral are not required to attend a ceremony. For Descent and Evidence applications, allow an additional 10 days for printing and postage of your certificate. If you applied from outside Australia, postage will take longer

Cập nhật ngày 22/8/2018

Visa Type Stream (if available) 75% of applications processed in 90% of applications processed in
Visitor visas
651 eVisitor   1 day 2 days
600 Visitor Tourist1 23 days 27 days
600 Visitor Business Visitor 8 days 19 days
600 Visitor Frequent Traveller 24 days 27 days
600 Visitor Sponsored Family 32 days 48 days
600 Visitor Approved Destination Status 3 days 4 days
771 Transit   6 days 9 days
1Processing times for the Tourist stream range from 48 hours to more than 20 days depending on factors such as peak processing periods in a particular location.
Work and skilled visas
124 Distinguished Talent   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
132 Business Talent Significant Business History 16 months Unavailable due to low volume of applications.
132 Business Talent Venture Capital Entrepreneur Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
186 Employer Nomination Scheme Agreement Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
186 Employer Nomination Scheme Direct Entry 13 months 19 months
186 Employer Nomination Scheme Temporary Residence Transition 13 months 14 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Temporary Residence Transition 13 months 14 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Direct Entry 22 months 25 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Agreement Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Significant Investor 15 months 16 months
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Investor 20 months 23 months
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Business Innovation 16 months 21 months
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Premium Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Entrepreneur Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
189 Skilled – Independent Points-tested 9 months 14 months
189 Skilled – Independent New Zealand 11 months 12 months
190 Skilled – Nominated   6 months 9 months
400 Temporary Work (Short Stay Activity)   12 days 20 days
403 Temporary Work (International Relations) Seasonal Worker Programme 1 day 3 days
403 Temporary Work (International Relations) Government Agreement 21 days 29 days
403 Temporary Work (International Relations) Foreign Government Agency Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
403 Temporary Work (International Relations) Domestic Worker (Diplomatic or Consular) Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
403 Temporary Work (International Relations) Privileges and Immunities Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
405 Investor Retirement   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
407 Training   49 days 82 days
408 Temporary Activity Australian Government Endorsed Events 4 days 7 days
408 Temporary Activity Domestic Work for Executives Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Exchange Arrangements Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Superyacht Crew Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Special Programmes 31 days 60 days
408 Temporary Activity Religious Work 50 days 89 days
408 Temporary Activity Research Activities 41 days 63 days
408 Temporary Activity Invited for Other Social and Cultural Activity 13 days 23 days
408 Temporary Activity Sporting Activities 18 days 35 days
408 Temporary Activity Entertainment Activities 8 days 26 days
417 Working Holiday   20 days 30 days
457 Temporary Work (Skilled)   8 months 13 months
462 Work and Holiday2   21 days 4 months
476 Skilled – Recognised Graduate   4 months 5 months
482 Temporary Skill Shortage Short-Term 50 days 67 days
482 Temporary Skill Shortage Medium-Term 48 days 57 days
482 Temporary Skill Shortage Labour Agreement 32 days 54 days
482 Temporary Skill Shortage Nomination 49 days 54 days
482 Temporary Skill Shortage Sponsorship 48 days 53 days
485 Temporary Graduate Graduate Work 4 months 5 months
485 Temporary Graduate Post-Study Work 34 days 4 months
489 Skilled – Regional (Provisional) State/Territory Nominated Visa Classes – GSM 10 months 15 months
489 Skilled – Regional (Provisional) Skilled Regional – GSM 11 months 12 months
858 Distinguished Talent   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
887 Skilled – Regional   9 months 12 months
888 Business Innovation and Investment (Permanent)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
890 Business Owner   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
891 Investor   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
892 State/Territory Sponsored Business Owner   17 months 19 months
893 State/Territory Sponsored Business Investor   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
2Due to high demand for subclass 462 Work and Holiday visas in the period of July – September, global processing times during these months are expected to increase and may exceed 30 days.
Student visas
500 Student Foreign Affairs or Defence Sector 20 days 26 days
500 Student Postgraduate Research Sector 39 days 77 days
500 Student Non-Award Sector 22 days 31 days
500 Student Schools Sector 33 days 55 days
500 Student Independent ELICOS Sector 23 days 38 days
500 Student Vocational Education and Training Sector 36 days 52 days
500 Student Higher Education Sector 17 days 32 days
590 Student Guardian   55 days 4 months
Family and partner visas
100 Partner4   19 months 25 months
101 Child   14 months 20 months
102 Adoption   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
117 Orphan Relative   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
143 Contributory Parent (Migrant)   41 months 44 months
173 Contributory Parent (Temporary)   38 months 40 months
300 Prospective Marriage   14 months 17 months
309 Partner (Provisional)   14 months 16 months
445 Dependent Child   11 months 15 months
461 New Zealand Citizen Family Relationship (Temporary)   12 months 18 months
801 Partner4   20 months 26 months
802 Child   11 months 15 months
820 Partner   19 months 24 months
837 Orphan Relative   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
864 Contributory Aged-Parent (Residence)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
884 Contributory Aged-Parent (Temporary)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
4Processing time for subclass 801 Partner (permanent) visa and 100 Partner (permanent) visa is from date of eligibility (2 years after the 820/801 or 309/100 application is lodged) to finalisation.
Other visas
602 Medical Treatment   24 days 50 days
151 Former Resident   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
155 Five Year Resident Return5   5 days 85 days
157 Three Month Resident Return   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
159 Provisional Resident Return   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
808 Confirmatory (Residence)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
988 Maritime Crew Visa   0 days 7 days
5Applications that do not meet the residence requirement will take longer to finalise than the published processing times advertised above. Processing timeframes for these applications can be up to 12 weeks.

Citizenship application processing times

Last updated: August 2018 (for month ending 31 July 2018)

Australian Citizenship application type 75% of applications processed in 90% of applications processed in
Conferral (lodgement to ceremony**) 15 months 17 months
Descent (lodgement to decision) 2 months 5 months
Evidence (lodgement to decision) 37 days 63 days

Cập nhật ngày 18/7/2018

Visa Type Stream (if available) 75% of applications processed in 90% of applications processed in
Visitor visas
651 eVisitor   1 business day 2 days
600 Visitor Tourist1 19 days 24 days
600 Visitor Business Visitor 8 days 16 days
600 Visitor Frequent Traveller 20 days 21 days
600 Visitor Sponsored Family 31 days 55 days
600 Visitor Approved Destination Status 3 days 5 days
771 Transit   6 days 8 days
1Processing times for the Tourist stream range from 48 hours to more than 20 days depending on factors such as peak processing periods in a particular location.
Work and skilled visas
124 Distinguished Talent   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
132 Business Talent Significant Business History Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
132 Business Talent Venture Capital Entrepreneur Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
186 Employer Nomination Scheme Agreement 12 months 13 months
186 Employer Nomination Scheme Direct Entry 13 months 18 months
186 Employer Nomination Scheme Temporary Residence Transition 12 months 13 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Temporary Residence Transition 14 months 17 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Direct Entry 21 months 24 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Agreement Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Significant Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Business Innovation Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Premium Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Entrepreneur Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
189 Skilled – Independent Points-tested 8 months 10 months
189 Skilled – Independent New Zealand 10 months 11 months
190 Skilled – Nominated   6 months 7 months
400 Temporary Work (Short Stay Activity)   10 days 20 days
403 Temporary Work (International Relations) Seasonal Worker Programme 2 days 6 days
403 Temporary Work (International Relations) Government Agreement 14 days 27 days
403 Temporary Work (International Relations) Foreign Government Agency 28 days 39 days
403 Temporary Work (International Relations) Domestic Worker (Diplomatic or Consular) Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
403 Temporary Work (International Relations) Privileges and Immunities Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
405 Investor Retirement   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
407 Training   53 days 84 days
408 Temporary Activity Australian Government Endorsed Events 5 days 19 days
408 Temporary Activity Domestic Work for Executives Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Exchange Arrangements Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Superyacht Crew Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Special Programmes 35 days 56 days
408 Temporary Activity Religious Work 56 days 4 months
408 Temporary Activity Research Activities 39 days 68 days
408 Temporary Activity Invited for Other Social and Cultural Activity 14 days 22 days
408 Temporary Activity Sporting Activities 38 days 82 days
408 Temporary Activity Entertainment Activities 6 days 15 days
417 Working Holiday   21 days 35 days
457 Temporary Work (Skilled)   13 months 14 months
462 Work and Holiday2   34 days 80 days
476 Skilled – Recognised Graduate   5 months 5 months
482 Temporary Skill Shortage Short-Term 57 days 64 days
482 Temporary Skill Shortage Medium-Term 55 days 63 days
482 Temporary Skill Shortage Labour Agreement 28 days 42 days
485 Temporary Graduate Graduate Work 4 months 4 months
485 Temporary Graduate Post-Study Work 85 days 4 months
489 Skilled – Regional (Provisional) Skilled Regional – GSM Unavailable due to low volume of applications Unavailable due to low volume of applications
489 Skilled – Regional (Provisional) State/Territory Nominated Visa Classes – GSM 7 months 10 months
858 Distinguished Talent   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
887 Skilled – Regional   9 months 11 months
888 Business Innovation and Investment (Permanent)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
890 Business Owner   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
891 Investor   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
892 State/Territory Sponsored Business Owner   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
893 State/Territory Sponsored Business Investor   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
2Due to high demand for subclass 462 Work and Holiday visas in the period of July – September, global processing times during these months are expected to increase and may exceed 30 days.
Student visas
500 Student Foreign Affairs or Defence Sector 16 days 33 days
500 Student Postgraduate Research Sector 55 days 89 days
500 Student Non-Award Sector 12 days 17 days
500 Student Schools Sector 21 days 42 days
500 Student Independent ELICOS Sector 24 days 40 days
500 Student Vocational Education and Training Sector 36 days 71 days
500 Student Higher Education Sector 15 days 37 days
590 Student Guardian   48 days 3 months
Family and partner visas
100 Partner4   23 months 32 months
101 Child   12 months 17 months
102 Adoption   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
117 Orphan Relative   30 months 67 months
143 Contributory Parent (Migrant)   49 months 55 months
173 Contributory Parent (Temporary)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
300 Prospective Marriage   18 months 23 months
309 Partner (Provisional)   21 months 26 months
445 Dependent Child   10 months 14 months
461 New Zealand Citizen Family Relationship (Temporary)   12 months 17 months
801 Partner4   16 months 23 months
802 Child   12 months 14 months
820 Partner   24 months 30 months
837 Orphan Relative   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
864 Contributory Aged-Parent (Residence)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
884 Contributory Aged-Parent (Temporary)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
4Processing time for subclass 801 Partner (permanent) visa and 100 Partner (permanent) visa is from date of eligibility (2 years after the 820/801 or 309/100 application is lodged) to finalisation.
Other visas
602 Medical Treatment   30 days 58 days
151 Former Resident   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
155 Five Year Resident Return5   5 days 19 days
157 Three Month Resident Return   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
159 Provisional Resident Return   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
808 Confirmatory (Residence)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
988 Maritime Crew Visa   1 day 4 days
5Applications that do not meet the residence requirement will take longer to finalise than the published processing times advertised above. Processing timeframes for these applications can be up to 12 weeks.

Citizenship application processing times

Last updated: 18 July 2018 (for month ending 30 June 2018)

Australian Citizenship application type 75% of applications processed in 90% of applications processed in
Conferral (lodgement to ceremony**) 14 months 17 months
Descent (lodgement to decision) 2 months 5 months
Evidence (lodgement to decision) 23 days 44 days

Cập nhật ngày 19/6/2018:

Visa Type Stream (if available) 75% of applications processed in 90% of applications processed in
Visitor visas
651 eVisitor   1 business day 2 days
600 Visitor Tourist1 19 days 27 days
600 Visitor Business Visitor 11 days 18 days
600 Visitor Frequent Traveller 19 days 20 days
600 Visitor Sponsored Family 30 days 51 days
600 Visitor Approved Destination Status 2 days 4 days
771 Transit   5 days 8 days
1Processing times for the Tourist stream range from 48 hours to more than 20 days depending on factors such as peak processing periods in a particular location.
Work and skilled visas
124 Distinguished Talent   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
132 Business Talent Significant Business History 17 months Unavailable due to low volume of applications.
132 Business Talent Venture Capital Entrepreneur Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
186 Employer Nomination Scheme Agreement 9 months 12 months
186 Employer Nomination Scheme Direct Entry 11 months 16 months
186 Employer Nomination Scheme Temporary Residence Transition 12 months 13 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Temporary Residence Transition 12 months 14 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Direct Entry 22 months 24 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Agreement Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Significant Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Business Innovation 19 months 22 months
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Premium Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Entrepreneur Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
189 Skilled – Independent Points-tested 8 months 11 months
189 Skilled – Independent New Zealand 9 months 10 months
190 Skilled – Nominated   5 months 8 months
400 Temporary Work (Short Stay Activity)   11 days 19 days
403 Temporary Work (International Relations) Seasonal Worker Programme 6 days 14 days
403 Temporary Work (International Relations) Government Agreement 16 days 21 days
403 Temporary Work (International Relations) Foreign Government Agency 42 days 67 days
403 Temporary Work (International Relations) Domestic Worker (Diplomatic or Consular) Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
403 Temporary Work (International Relations) Privileges and Immunities Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
405 Investor Retirement   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
407 Training   67 days 4 months
408 Temporary Activity Australian Government Endorsed Events Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Domestic Work for Executives Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Exchange Arrangements Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Superyacht Crew 5 days 14 days
408 Temporary Activity Special Programmes 25 days 36 days
408 Temporary Activity Religious Work 45 days 78 days
408 Temporary Activity Research Activities 43 days 73 days
408 Temporary Activity Invited for Other Social and Cultural Activity 13 days 28 days
408 Temporary Activity Sporting Activities 51 days 72 days
408 Temporary Activity Entertainment Activities 12 days 24 days
417 Working Holiday   14 days 32 days
457 Temporary Work (Skilled)   10 months 14 months
462 Work and Holiday2   43 days 76 days
476 Skilled – Recognised Graduate   3 months 5 months
482 Temporary Skill Shortage Short-Term 19 days 40 days
482 Temporary Skill Shortage Medium-Term 15 days 28 days
482 Temporary Skill Shortage Labour Agreement 24 days 41 days
485 Temporary Graduate Graduate Work 79 days 4 months
485 Temporary Graduate Post-Study Work 69 days 80 days
489 Skilled – Regional (Provisional) Skilled Regional – GSM Unavailable due to low volume of applications Unavailable due to low volume of applications
489 Skilled – Regional (Provisional) State/Territory Nominated Visa Classes – GSM 9 months 12 months
858 Distinguished Talent   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
887 Skilled – Regional   8 months 10 months
888 Business Innovation and Investment (Permanent)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
890 Business Owner   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
891 Investor   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
892 State/Territory Sponsored Business Owner   17 months 18 months
893 State/Territory Sponsored Business Investor   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
2Due to high demand for subclass 462 Work and Holiday visas in the period of July – September, global processing times during these months are expected to increase and may exceed 30 days.
Student visas
500 Student Foreign Affairs or Defence Sector 15 days 28 days
500 Student Postgraduate Research Sector 58 days 4 months
500 Student Non-Award Sector 5 days 9 days
500 Student Schools Sector 25 days 50 days
500 Student Independent ELICOS Sector 27 days 50 days
500 Student Vocational Education and Training Sector 45 days 58 days
500 Student Higher Education Sector 31 days 56 days
590 Student Guardian   43 days 77 days
Family and partner visas
100 Partner4   18 months 24 months
101 Child   11 months 16 months
102 Adoption   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
117 Orphan Relative   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
143 Contributory Parent (Migrant)   44 months 56 months
173 Contributory Parent (Temporary)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
300 Prospective Marriage   13 months 19 months
309 Partner (Provisional)   13 months 18 months
445 Dependent Child   11 months 13 months
461 New Zealand Citizen Family Relationship (Temporary)   11 months 15 months
801 Partner4   15 months 22 months
802 Child   12 months 13 months
820 Partner   17 months 25 months
837 Orphan Relative   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
864 Contributory Aged-Parent (Residence)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
884 Contributory Aged-Parent (Temporary)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
4Processing time for subclass 801 Partner (permanent) visa and 100 Partner (permanent) visa is from date of eligibility (2 years after the 820/801 or 309/100 application is lodged) to finalisation.
Other visas
602 Medical Treatment   35 days 66 days
151 Former Resident   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
155 Five Year Resident Return5   5 days 12 days
157 Three Month Resident Return   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
159 Provisional Resident Return   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
808 Confirmatory (Residence)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
988 Maritime Crew Visa   1 day 5 days
5Applications that do not meet the residence requirement will take longer to finalise than the published processing times advertised above. Processing timeframes for these applications can be up to 12 weeks.

Citizenship application processing times

Last updated: 19 June 2018 (for month ending 31 May 2018)

Australian Citizenship application type 75% of applications processed in 90% of applications processed in
Conferral (lodgement to ceremony**) 14 months 16 months
Descent (lodgement to decision) 3 months 5 months
Evidence (lodgement to decision) 33 days 68 days

Nguồn: Bộ di trú Úc.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu