Thời gian trung bình xét duyệt visa Úc sẽ được cập nhật hàng tháng, cung cấp cho bạn khung thời gian chỉ định để xử lý đơn xinpp visa. Thời gian xử lý có sẵn cho phần lớn các loại thị thực và các hồ sơ xin quốc tịch, nhưng sẽ loại trừ một số lớp con như những diện loại visa đóng cửa cho người mới tham gia, bị giới hạn và xếp hàng hoặc có số lượng đơn đăng ký thấp. Hai thời gian xử lý được hiển thị trong các ngày theo lịch, cho biết thời gian xử lý là bao lâu để hoàn thành 75 và 90% đơn đăng ký được gửi trên toàn cầu.

Thời gian xử lý bị ảnh hưởng mỗi tháng bởi những thay đổi về khối lượng hồ sơ, các thời đỉnh điểm theo mùa, các trường hợp phức tạp và các hồ sơ không đầy đủ. Thời gian xử lý bao gồm các ứng dụng được nộp trực tuyến và bằng giấy. Nếu có, bạn nên nộp đơn trực tuyến vì nó giúp đơn giản hóa việc sắp xếp xử lý.

Sau đây Công ty Cổ phần Pacom Việt Nam giới thiệu thời gian xét duyệt visa Úc hàng tháng do Bộ di trú Úc công bố mới nhất

Cập nhật ngày 18/7/2018

Visa Type Stream (if available) 75% of applications processed in 90% of applications processed in
Visitor visas
651 eVisitor 1 business day 2 days
600 Visitor Tourist1 19 days 24 days
600 Visitor Business Visitor 8 days 16 days
600 Visitor Frequent Traveller 20 days 21 days
600 Visitor Sponsored Family 31 days 55 days
600 Visitor Approved Destination Status 3 days 5 days
771 Transit 6 days 8 days
1Processing times for the Tourist stream range from 48 hours to more than 20 days depending on factors such as peak processing periods in a particular location.
Work and skilled visas
124 Distinguished Talent Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
132 Business Talent Significant Business History Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
132 Business Talent Venture Capital Entrepreneur Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
186 Employer Nomination Scheme Agreement 12 months 13 months
186 Employer Nomination Scheme Direct Entry 13 months 18 months
186 Employer Nomination Scheme Temporary Residence Transition 12 months 13 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Temporary Residence Transition 14 months 17 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Direct Entry 21 months 24 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Agreement Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Significant Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Business Innovation Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Premium Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Entrepreneur Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
189 Skilled – Independent Points-tested 8 months 10 months
189 Skilled – Independent New Zealand 10 months 11 months
190 Skilled – Nominated 6 months 7 months
400 Temporary Work (Short Stay Activity) 10 days 20 days
403 Temporary Work (International Relations) Seasonal Worker Programme 2 days 6 days
403 Temporary Work (International Relations) Government Agreement 14 days 27 days
403 Temporary Work (International Relations) Foreign Government Agency 28 days 39 days
403 Temporary Work (International Relations) Domestic Worker (Diplomatic or Consular) Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
403 Temporary Work (International Relations) Privileges and Immunities Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
405 Investor Retirement Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
407 Training 53 days 84 days
408 Temporary Activity Australian Government Endorsed Events 5 days 19 days
408 Temporary Activity Domestic Work for Executives Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Exchange Arrangements Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Superyacht Crew Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Special Programmes 35 days 56 days
408 Temporary Activity Religious Work 56 days 4 months
408 Temporary Activity Research Activities 39 days 68 days
408 Temporary Activity Invited for Other Social and Cultural Activity 14 days 22 days
408 Temporary Activity Sporting Activities 38 days 82 days
408 Temporary Activity Entertainment Activities 6 days 15 days
417 Working Holiday 21 days 35 days
457 Temporary Work (Skilled) 13 months 14 months
462 Work and Holiday2 34 days 80 days
476 Skilled – Recognised Graduate 5 months 5 months
482 Temporary Skill Shortage Short-Term 57 days 64 days
482 Temporary Skill Shortage Medium-Term 55 days 63 days
482 Temporary Skill Shortage Labour Agreement 28 days 42 days
485 Temporary Graduate Graduate Work 4 months 4 months
485 Temporary Graduate Post-Study Work 85 days 4 months
489 Skilled – Regional (Provisional) Skilled Regional – GSM Unavailable due to low volume of applications Unavailable due to low volume of applications
489 Skilled – Regional (Provisional) State/Territory Nominated Visa Classes – GSM 7 months 10 months
858 Distinguished Talent Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
887 Skilled – Regional 9 months 11 months
888 Business Innovation and Investment (Permanent) Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
890 Business Owner Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
891 Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
892 State/Territory Sponsored Business Owner Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
893 State/Territory Sponsored Business Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
2Due to high demand for subclass 462 Work and Holiday visas in the period of July – September, global processing times during these months are expected to increase and may exceed 30 days.
Student visas
500 Student Foreign Affairs or Defence Sector 16 days 33 days
500 Student Postgraduate Research Sector 55 days 89 days
500 Student Non-Award Sector 12 days 17 days
500 Student Schools Sector 21 days 42 days
500 Student Independent ELICOS Sector 24 days 40 days
500 Student Vocational Education and Training Sector 36 days 71 days
500 Student Higher Education Sector 15 days 37 days
590 Student Guardian 48 days 3 months
Family and partner visas
100 Partner4 23 months 32 months
101 Child 12 months 17 months
102 Adoption Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
117 Orphan Relative 30 months 67 months
143 Contributory Parent (Migrant) 49 months 55 months
173 Contributory Parent (Temporary) Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
300 Prospective Marriage 18 months 23 months
309 Partner (Provisional) 21 months 26 months
445 Dependent Child 10 months 14 months
461 New Zealand Citizen Family Relationship (Temporary) 12 months 17 months
801 Partner4 16 months 23 months
802 Child 12 months 14 months
820 Partner 24 months 30 months
837 Orphan Relative Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
864 Contributory Aged-Parent (Residence) Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
884 Contributory Aged-Parent (Temporary) Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
4Processing time for subclass 801 Partner (permanent) visa and 100 Partner (permanent) visa is from date of eligibility (2 years after the 820/801 or 309/100 application is lodged) to finalisation.
Other visas
602 Medical Treatment 30 days 58 days
151 Former Resident Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
155 Five Year Resident Return5 5 days 19 days
157 Three Month Resident Return Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
159 Provisional Resident Return Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
808 Confirmatory (Residence) Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
988 Maritime Crew Visa 1 day 4 days
5Applications that do not meet the residence requirement will take longer to finalise than the published processing times advertised above. Processing timeframes for these applications can be up to 12 weeks.

Citizenship application processing times

Last updated: 18 July 2018 (for month ending 30 June 2018)

Australian Citizenship application type 75% of applications processed in 90% of applications processed in
Conferral (lodgement to ceremony**) 14 months 17 months
Descent (lodgement to decision) 2 months 5 months
Evidence (lodgement to decision) 23 days 44 days

Cập nhật ngày 19/6/2018:

Visa Type Stream (if available) 75% of applications processed in 90% of applications processed in
Visitor visas
651 eVisitor   1 business day 2 days
600 Visitor Tourist1 19 days 27 days
600 Visitor Business Visitor 11 days 18 days
600 Visitor Frequent Traveller 19 days 20 days
600 Visitor Sponsored Family 30 days 51 days
600 Visitor Approved Destination Status 2 days 4 days
771 Transit   5 days 8 days
1Processing times for the Tourist stream range from 48 hours to more than 20 days depending on factors such as peak processing periods in a particular location.
Work and skilled visas
124 Distinguished Talent   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
132 Business Talent Significant Business History 17 months Unavailable due to low volume of applications.
132 Business Talent Venture Capital Entrepreneur Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
186 Employer Nomination Scheme Agreement 9 months 12 months
186 Employer Nomination Scheme Direct Entry 11 months 16 months
186 Employer Nomination Scheme Temporary Residence Transition 12 months 13 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Temporary Residence Transition 12 months 14 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Direct Entry 22 months 24 months
187 Regional Sponsored Migration Scheme Agreement Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Significant Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Business Innovation 19 months 22 months
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Premium Investor Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
188 Business Innovation and Investment (Provisional) Entrepreneur Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
189 Skilled – Independent Points-tested 8 months 11 months
189 Skilled – Independent New Zealand 9 months 10 months
190 Skilled – Nominated   5 months 8 months
400 Temporary Work (Short Stay Activity)   11 days 19 days
403 Temporary Work (International Relations) Seasonal Worker Programme 6 days 14 days
403 Temporary Work (International Relations) Government Agreement 16 days 21 days
403 Temporary Work (International Relations) Foreign Government Agency 42 days 67 days
403 Temporary Work (International Relations) Domestic Worker (Diplomatic or Consular) Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
403 Temporary Work (International Relations) Privileges and Immunities Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
405 Investor Retirement   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
407 Training   67 days 4 months
408 Temporary Activity Australian Government Endorsed Events Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Domestic Work for Executives Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Exchange Arrangements Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
408 Temporary Activity Superyacht Crew 5 days 14 days
408 Temporary Activity Special Programmes 25 days 36 days
408 Temporary Activity Religious Work 45 days 78 days
408 Temporary Activity Research Activities 43 days 73 days
408 Temporary Activity Invited for Other Social and Cultural Activity 13 days 28 days
408 Temporary Activity Sporting Activities 51 days 72 days
408 Temporary Activity Entertainment Activities 12 days 24 days
417 Working Holiday   14 days 32 days
457 Temporary Work (Skilled)   10 months 14 months
462 Work and Holiday2   43 days 76 days
476 Skilled – Recognised Graduate   3 months 5 months
482 Temporary Skill Shortage Short-Term 19 days 40 days
482 Temporary Skill Shortage Medium-Term 15 days 28 days
482 Temporary Skill Shortage Labour Agreement 24 days 41 days
485 Temporary Graduate Graduate Work 79 days 4 months
485 Temporary Graduate Post-Study Work 69 days 80 days
489 Skilled – Regional (Provisional) Skilled Regional – GSM Unavailable due to low volume of applications Unavailable due to low volume of applications
489 Skilled – Regional (Provisional) State/Territory Nominated Visa Classes – GSM 9 months 12 months
858 Distinguished Talent   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
887 Skilled – Regional   8 months 10 months
888 Business Innovation and Investment (Permanent)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
890 Business Owner   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
891 Investor   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
892 State/Territory Sponsored Business Owner   17 months 18 months
893 State/Territory Sponsored Business Investor   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
2Due to high demand for subclass 462 Work and Holiday visas in the period of July – September, global processing times during these months are expected to increase and may exceed 30 days.
Student visas
500 Student Foreign Affairs or Defence Sector 15 days 28 days
500 Student Postgraduate Research Sector 58 days 4 months
500 Student Non-Award Sector 5 days 9 days
500 Student Schools Sector 25 days 50 days
500 Student Independent ELICOS Sector 27 days 50 days
500 Student Vocational Education and Training Sector 45 days 58 days
500 Student Higher Education Sector 31 days 56 days
590 Student Guardian   43 days 77 days
Family and partner visas
100 Partner4   18 months 24 months
101 Child   11 months 16 months
102 Adoption   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
117 Orphan Relative   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
143 Contributory Parent (Migrant)   44 months 56 months
173 Contributory Parent (Temporary)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
300 Prospective Marriage   13 months 19 months
309 Partner (Provisional)   13 months 18 months
445 Dependent Child   11 months 13 months
461 New Zealand Citizen Family Relationship (Temporary)   11 months 15 months
801 Partner4   15 months 22 months
802 Child   12 months 13 months
820 Partner   17 months 25 months
837 Orphan Relative   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
864 Contributory Aged-Parent (Residence)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
884 Contributory Aged-Parent (Temporary)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
4Processing time for subclass 801 Partner (permanent) visa and 100 Partner (permanent) visa is from date of eligibility (2 years after the 820/801 or 309/100 application is lodged) to finalisation.
Other visas
602 Medical Treatment   35 days 66 days
151 Former Resident   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
155 Five Year Resident Return5   5 days 12 days
157 Three Month Resident Return   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
159 Provisional Resident Return   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
808 Confirmatory (Residence)   Unavailable due to low volume of applications. Unavailable due to low volume of applications.
988 Maritime Crew Visa   1 day 5 days
5Applications that do not meet the residence requirement will take longer to finalise than the published processing times advertised above. Processing timeframes for these applications can be up to 12 weeks.

Citizenship application processing times

Last updated: 19 June 2018 (for month ending 31 May 2018)

Australian Citizenship application type 75% of applications processed in 90% of applications processed in
Conferral (lodgement to ceremony**) 14 months 16 months
Descent (lodgement to decision) 3 months 5 months
Evidence (lodgement to decision) 33 days 68 days

Nguồn: Bộ di trú Úc.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu