Tính đến ngày 19/4/2017, bộ di trú Úc đưa ra loại bỏ dành cho 59 ngành nghề trong danh sách làm việc của visa 457:

 • Được nộp vào sau ngày 19/4
 • Được nộp trước ngày 19/4 nhưng vẫn chưa nhận được quyết định chính thức của bộ di trú.

Nếu ngành nghề của bạn nằm trong danh sách, nhân viên di trú sẽ đánh giá những điều khoản này có áp dụng cho trường hợp cụ thể của vị trí bạn đề cử hay không.

Nếu bạn có đơn đăng ký trước ngày 19/4 và chắc chắn rằng bạn không đáp ứng được yêu cầu, có thể rút lại bằng văn bản và yêu cầu hoàn lệ phí nộp đơn. Nếu bạn không rút đơn và không đủ điểu kiện thì đơn của bạn sẽ bị hủy bỏ.

Những khuyến cáo này được đưa ra để đảm bảo rằng chương trình visa 457 được sử dụng để lấp đầy các vị trí có tay nghề mà không thể lấp đầy thông qua thị trường lao động địa phương. Nếu bạn đang làm việc ở một vị trí có tay nghề cao, bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những sắp xếp mới này.

Nếu bạn đã có visa 457, thì bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những nghề bị loại trừ này trừ khi bạn nộp đơn xin visa 457 thêm hoặc đang thay đổi ngành nghề hoặc người sử dụng lao động của bạn.

Dưới đây là danh sách 59 ngành nghề bị loại bỏ đối với visa 457

Ngành nghề Vị trí được loại trừ báo trước
Accountant

(ANZSCO 221111)

Excludes any of the following positions:

 • clerical, book keeper and accounting clerk positions
 • positions in businesses that have an annual turnover of less than $1Million
 • positions in businesses that have fewer than five employees.
Advertising Specialist

(ANZSCO 225111)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Agricultural Technician

(ANZSCO 311111)

Excludes positions that are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Animal Attendants and Trainers NEC

(ANZSC0 361199)

Excludes positions related to animal husbandry, including but not limited to positions that involve caring for livestock on a farm setting.
Apiarist

(ANZSCO 121311)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Aquaculture Farmer

(ANZSCO 121111)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Baker

(ANZSCO 351111)

Excludes any of the following positions:

 • related to mass or standardised production, including positions based in a franchise or factory, as opposed to specialist production
 • that involve full or partial production of food product for distribution to another  location
 • that predominantly involve the use of pre-prepared food product from another location.
Beef Cattle Farmer

(ANZSCO 121312)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Cafe or Restaurant Manager

(ANZSCO 141111)

Excludes positions in a limited service restaurant.   
A limited service restaurant includes, but is not limited to, the following:

 • fast food or takeaway food services
 • fast casual restaurants
 • drinking establishments that offer only a limited food service
 • limited service cafes including, but not limited to, coffee shops or mall cafes
 • limited service pizza restaurants.  
Chefs

(ANZSCO 351311)

Excludes positions involved in mass production in a factory setting or positions in a limited service restaurant.   
A limited service restaurant includes, but is not limited to, the following:

 • fast food or takeaway food services
 • fast casual restaurants
 • drinking establishments that offer only a limited food service
 • limited service cafes including, but not limited to, coffee shops or mall cafes
 • limited service pizza restaurants.  
Chief Executive or Managing Director

(ANZSCO 111111)

Excludes any of the following positions:

 • in businesses that have an annual turnover of less than $1M
 • in businesses that have fewer than five employees
 • that have a nominated base salary of less than $90,000.
Conference and Event Organiser

(ANZSCO 149311)

Excludes any of the following positions:

 • in businesses that have an annual turnover of less than $1M
 • that have a nominated base salary of less than $65,000.
Contract Administrator

(ANZSCO 511111)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Cook

(ANZSCO 351411)

Excludes positions involved in mass production in a factory setting or positions in a limited service restaurant.
A limited service restaurant includes, but is not limited to, the following:

 • fast food or takeaway food services
 • fast casual restaurants
 • drinking establishments that offer only a limited food service
 • limited service cafes including, but not limited to, coffee shops or mall cafes
 • limited service pizza restaurants.  
Corporate General Manager

(ANZSCO 111211)

Excludes any of the following positions:

 • in businesses that have an annual turnover of less than $1M
 • in businesses that have fewer than five employees
 • that have a nominated base salary of less than $90,000.
Corporate Services Manager

(ANZSCO 132111)

Excludes any of the following positions:

 • in businesses that have an annual turnover of less than $1M
 • in businesses that have fewer than five employees
 • that have a nominated base salary of less than $80,000.  
Cotton Grower

(ANZSCO 121211)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Crop Farmers NEC

(ANZSCO 121299)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Customer Service Manager

(ANZSCO 149212)

Excludes any of the following positions:

 • based in a front-line retail setting
 • that predominately involve direct client transactional interaction on a regular basis
 • with businesses than have an annual turnover of less than $1M
 • that have a nominated base salary of less than $65,000.
Dairy Cattle Farmer

(ANZSCO 121313)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Facilities Manager

(ANZSCO 149913)

Excludes positions:

 • not located in a commercial building or shopping centre environment, or
 • that predominantly involve the management of the provision of one particular service to a facility or managing one particular relationship.
 • Example: a position that manages the cleaning contract for a facility but not other contracts relevant to the facility.
Finance Manager

(ANZSCO 132211)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Flower Grower

(ANZSCO 121212)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Fruit or Nut Grower

(ANZSCO 121213)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals), or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.    
Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ)

(ANZSCO 121214)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Grape Grower

(ANZSCO 121215)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Graphic Designer

(ANZSCO 232411)

Excludes positions that do not require a minimum of two years full time relevant work experience.
Hair or Beauty Salon Manager

(ANZSCO 142114)

Excludes positons:

 • that predominantly involve hair dressing or beauty therapy related non-managerial tasks; or
 • in businesses that employ fewer than five full-time employees.
Hairdresser

(ANZSCO 391111)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Horse Breeder

(ANZSCO 121316)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Hotel or Motel Manager

(ANZSCO 141311)

Excludes positions which predominantly have responsibility for managing hotel or motel staff.  

Note: The caveat does not exclude positions that predominately involve responsibility for organising and controlling the operations of a hotel or motel that may have limited duties requiring management of hotel or motel staff but is not the main function of the position.

ICT Project Manager

(ANZSCO 135112)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
ICT Support Engineer

(ANZSCO 263212)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
ICT Systems Test Engineer

(ANZSCO 263213)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Information and Organisation Professionals NEC

(ANZSCO 224999)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Livestock Farmer

(ANZSCO 121399)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Management Consultant

(ANZSCO 224711)

Excludes positions in businesses that:

 • have an annual turnover of less than $1M; or
 • in businesses that have fewer than five employees.
Marketing Specialist

(ANZSCO 225113)

Excludes any of the following positions:

 • based in a front-line retail setting
 • that predominately involve direct client transactional interaction on a regular basis
 • with businesses than have an annual turnover of less than $1M
 • that have a nominated base salary of less than $65,000.
Massage Therapist

(ANZSCO 411611)

Excludes positions that:

 • are non full-time; or
 • are not based in a therapeutic setting; or
 • involve the provision of  non-medical relaxation massage.
Mechanical Engineering Technician

(ANZSCO 312512)

Excludes positions relating to mobile phone repairs.
Mixed Crop Farmer

(ANZSCO 121216)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Mixed Livestock Farmer  

(ANZSCO 121317)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Mixed Crop and Livestock Farmer

(ANZSCO 121411)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Pastry cook

(ANZSCO 351112)    

Excludes any of the following positions:

 • related to mass or standardised production, including positions based in a franchise or factory, as opposed to specialist production
 • that involve full or partial production of food product for distribution to another  location
 • that predominantly involve the use of pre-prepared food product from another location.
Pig Farmer

(ANZSCO 121318)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.  
Poultry Farmer

(ANZSCO 121321)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Primary Products Inspectors NEC

(ANZSCO 311399)

Excludes positions that are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast
Production Manager (Mining)

(ANZSCO 133511)

Excludes positions that are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast
Recruitment Consultant

(ANZSCO 223112)

Excludes any of the following positions:

 • in businesses that have an annual turnover of less than $1M;
 • in businesses that have fewer than five employees;
 • that have a nominated base salary of less than $65,000.
Sales and Marketing Manager

(ANZSCO 131112)

Excludes of the following positions:

 • based in a front-line retail setting;
 • that predominately involve direct client transactional interaction on a regular basis;
 • with businesses than have an annual turnover of less than $1M;
 • that have a nominated base salary of less than $65,000.
Sheep Farmer

(ANZSCO 121322)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Software Tester

(ANZSCO 261314)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Sugar Cane Grower

(ANZSCO 121217)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Supply and Distribution Manager

(ANZSCO 133611)

Excludes any of the following positions:

 • in businesses that have an annual turnover of less than $1M;
 • in businesses that have fewer than five employees;
 • that have a nominated base salary of less than $65,000.
Technical Sales Representatives NEC (note: includes education sales rep)

(ANZSCO 225499)

Excludes any of the following positions:

 • based in a front-line retail setting;
 • based in a call centre and do not require a significant technical knowledge of products;
 • predominantly involve selling educational courses to individual students; and
 • that have a nominated base salary of less than $65,000.
Transport Company Manager

(ANZSCO 149413)

Excludes ant of the following positions that are:

 • truck driver positions;
 • fleet manager positions;
 • container controller positions;
 • positions in businesses that have an annual turnover of less than $1M;
 • positions in businesses that have fewer than five employees.
University Lecturer

(ANZSCO 242111)

Excludes positions that do not require a minimum of two years relevant work experience.
Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)

(ANZSCO 121221)

Excludes positions that:

 • predominantly involve low skilled tasks (e.g. fruit picking or packing, feeding of livestock or animals); or
 • are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, the Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Wine Maker

(ANZSCO 234213)

Excludes positions that are not located in regional Australia – that is, positions located in: Sydney, Newcastle, Wollongong, Melbourne metropolitan area, Greater Brisbane area, or the Gold Coast.
Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu