asdasdasdasdasdasd Danh sách ngành nghề trung và dài hạn (MLTSSL) được phép định cư Úc 2019

Ngày 28/6/2017, Bộ di trú Úc công bố danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung hạn và dài hạn (MLTSSL) sẽ thay thế “Danh sách Nghề nghiệp có Kỹ năng” (SOL).

Công ty Cổ phần Pacom Việt Nam giới thiệu danh sách ngành nghề trung hạn và dài hạn (MLTSSL) được phép định cư tại Úc  và cơ quan đánh giá tay nghề 2017 – 2018 do Bộ di trú Úc công bố:

Occupation ANZSCO Code List Visa subclasses (streams or type) Assessing Authority
Accountant (General) 221111 MLTSSL 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* CAANZ/CPAA/IPA
Actuary 224111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Aeronautical Engineer 233911 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Agricultural Consultant 234111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Agricultural Engineer 233912 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Agricultural Scientist 234112 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Airconditioning and Mechanical Services Plumber 334112 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Airconditioning and Refrigeration Mechanic 342111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Analyst Programmer 261311 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS
Architect 232111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AACA
Audiologist 252711 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Automotive Electrician 321111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Barrister 271111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) A legal admissions authority of a State or Territory
Biochemist 234513 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Biomedical Engineer 233913 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Biotechnologist 234514 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Boat Builder and Repairer 399111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Botanist 234515 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Bricklayer 331111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Cabinetmaker 394111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Cardiologist 253312 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Cardiothoracic Surgeon 253512 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Carpenter 331212 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Carpenter and Joiner 331211 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Cartographer 232213 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Chef 351311 MLTSSL 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* TRA
Chemical Engineer 233111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Chemist 234211 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Chief Executive or Managing Director 111111 MLTSSL 186*, 407, TSS (M)* AIM
Chief Information Officer 135111 MLTSSL 186, 407, TSS (M) ACS
Child Care Centre Manager 134111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Chiropractor 252111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) CCEA
Civil Engineer 233211 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Civil Engineering Draftsperson 312211 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia/VETASSESS
Civil Engineering Technician 312212 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Clinical Haematologist 253313 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Clinical Psychologist 272311 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APS
Computer Network and Systems Engineer 263111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS
Conservator 234911 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Construction Project Manager 133111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Corporate General Manager 111211 MLTSSL 186*, 407, TSS (M)* AIM
Dermatologist 253911 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Developer Programmer 261312 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS
Diagnostic and Interventional Radiologist 253917 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Diesel Motor Mechanic 321212 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Drainer 334113 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 241111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AITSL
Economist 224311 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Educational Psychologist 272312 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APS
Electrical Engineer 233311 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Electrical Engineering Draftsperson 312311 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Electrical Engineering Technician 312312 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Electrician (General) 341111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Electrician (Special Class) 341112 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Electronic Equipment Trades Worker 342313 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Electronic Instrument Trades Worker (General) 342314 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 342315 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Electronics Engineer 233411 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Emergency Medicine Specialist 253912 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Endocrinologist 253315 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Engineering Manager 133211 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia/AIM
Engineering Professionals nec 233999 MLTSSL 186, 407, TSS (M) Engineers Australia
Engineering Technologist 233914 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Environmental Consultant 234312 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Environmental Engineer 233915 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Environmental Manager 139912 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Environmental Research Scientist 234313 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Environmental Scientists nec 234399 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
External Auditor 221213 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) CAANZ/CPAA/IPA
Faculty Head 134411 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Fibrous Plasterer 333211 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Fitter (General) 323211 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Fitter and Turner 323212 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Fitter-Welder 323213 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Food Technologist 234212 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Forester 234113 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Gasfitter 334114 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Gastroenterologist 253316 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
General Practitioner 253111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Geophysicist 234412 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Geotechnical Engineer 233212 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Glazier 333111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Horse Trainer 361112 MLTSSL 186, 407, TSS (M) TRA
Hydrogeologist 234413 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
ICT Business Analyst 261111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS
ICT Security Specialist 262112 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS
Industrial Engineer 233511 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Intensive Care Specialist 253317 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Internal Auditor 221214 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Joiner 331213 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Land Economist 224511 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Landscape Architect 232112 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Life Scientist (General) 234511 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Life Scientists nec 234599 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Lift Mechanic 341113 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Locksmith 323313 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Management Accountant 221112 MLTSSL 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* CAANZ/CPAA/IPA
Management Consultant 224711 MLTSSL 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Marine Biologist 234516 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Materials Engineer 233112 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Mechanical Engineer 233512 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Medical Diagnostic Radiographer 251211 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ASMIRT
Medical Laboratory Scientist 234611 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AIMS
Medical Oncologist 253314 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Medical Practitioners nec 253999 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Medical Radiation Therapist 251212 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ASMIRT
Metal Fabricator 322311 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Metal Machinist (First Class) 323214 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Metallurgist 234912 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Meteorologist 234913 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Microbiologist 234517 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Midwife 254111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Mining Engineer (excluding Petroleum) 233611 MLTSSL 186, 407, TSS (M) Engineers Australia
Motor Mechanic (General) 321211 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Motorcycle Mechanic 321213 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Multimedia Specialist 261211 MLTSSL 186, 407, TSS (M) ACS
Musician (Instrumental) 211213 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Natural and Physical Science Professionals nec 234999 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Naval Architect 233916 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Neurologist 253318 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Neurosurgeon 253513 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Nuclear Medicine Technologist 251213 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANZSNM
Nurse Practitioner 254411 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Nursing Clinical Director 134212 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Obstetrician and Gynaecologist 253913 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Occupational Therapist 252411 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) OTC
Ophthalmologist 253914 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Optometrist 251411 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) OCANZ
Organisational Psychologist 272313 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APS
Orthopaedic Surgeon 253514 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Orthotist or Prosthetist 251912 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AOPA
Osteopath 252112 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AOAC
Other Spatial Scientist 232214 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Otorhinolaryngologist 253515 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Paediatric Surgeon 253516 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Paediatrician 253321 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Painting Trades Worker 332211 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Panelbeater 324111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Pathologist 253915 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Petroleum Engineer 233612 MLTSSL 186, 407, TSS (M) Engineers Australia
Physicist ^ 234914 MLTSSL See note VETASSESS (non-medical physicist) / ACPSEM (medical physicists)
Physiotherapist 252511 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APC
Plastic and Reconstructive Surgeon 253517 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Plumber (General) 334111 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Podiatrist 252611 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APodA/ANZPAC
Pressure Welder 322312 MLTSSL 189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F) TRA
Primary Health Organisation Manager 134213 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Production or Plant Engineer 233513 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Psychiatrist 253411 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Psychologists nec 272399 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APS
Quantity Surveyor 233213 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AIQS
Radiation Oncologist 253918 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Radiocommunications Technician 313211 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Registered Nurse (Aged Care) 254412 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Child and Family Health) 254413 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Community Health) 254414 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 254415 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Developmental Disability) 254416 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 254417 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Medical Practice) 254421 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Medical) 254418 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Mental Health) 254422 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Paediatrics) 254425 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Perioperative) 254423 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Surgical) 254424 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurses nec 254499 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Renal Medicine Specialist 253322 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Rheumatologist 253323 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Roof Plumber 334115 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Secondary School Teacher 241411 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AITSL
Sheetmetal Trades Worker 322211 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Shipwright 399112 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Small Engine Mechanic 321214 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Social Worker 272511 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AASW
Software and Applications Programmers nec 261399 MLTSSL 186, 407, TSS (M) ACS
Software Engineer 261313 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS
Solicitor 271311 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) A legal admissions authority of a State or Territory
Solid Plasterer 333212 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Sonographer 251214 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ASMIRT
Special Education Teachers nec 241599 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AITSL
Special Needs Teacher 241511 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AITSL
Specialist Physician (General Medicine) 253311 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Specialist Physicians nec 253399 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Speech Pathologist 252712 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) SPA
Statistician 224113 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Stonemason 331112 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Structural Engineer 233214 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Surgeon (General) 253511 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Surveyor 232212 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) SSSI
Systems Analyst 261112 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS
Taxation Accountant 221113 MLTSSL 186*, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* CAANZ/CPAA/IPA
Teacher of the Hearing Impaired 241512 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AITSL
Teacher of the Sight Impaired 241513 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AITSL
Technical Cable Jointer 342212 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Telecommunications Engineer 263311 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Telecommunications Field Engineer 313212 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Telecommunications Network Engineer 263312 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Telecommunications Network Planner 313213 MLTSSL 189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F) Engineers Australia
Telecommunications Technical Officer or Technologist 313214 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Thoracic Medicine Specialist 253324 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Transport Engineer 233215 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
University Lecturer 242111 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
Urologist 253518 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Valuer 224512 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Vascular Surgeon 253521 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Veterinarian 234711 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AVBC
Wall and Floor Tiler 333411 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Welder (First Class) 322313 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Welfare Centre Manager 134214 MLTSSL 186, 189 (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACWA
Zoologist 234518 MLTSSL 186, 407, TSS (M) VETASSESS
^ all physicists (medical and non-medical) are eligible for subclasses 186, 407, and TSS (M).  Only medical physicists are, however, eligible for visa subclasses: 189 (PT), 190, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T).
(*) means that there is a caveat on that skilled occupation for subclass 186 and TSS visas. The same caveats apply to these visas.

1/7/2017.

Medium and Long‑term Strategic Skills List
Item Column 1

Occupation

Column 2

ANZSCO code

Column 3

Assessing authority

Column 4

Specified for only certain classes (see subsection (2))

1 construction project manager 133111 VETASSESS
2 project builder 133112 VETASSESS Y
3 engineering manager 133211 (a) Engineers Australia; or

(b) AIM

4 child care centre manager 134111 TRA
5 medical administrator 134211 VETASSESS Y
6 nursing clinical director 134212 ANMAC
7 primary health organisation manager 134213 VETASSESS
8 welfare centre manager 134214 ACWA
9 accountant (general) 221111 (a) CPAA; or

(b) ICAA; or

(c) IPA

10 management accountant 221112 (a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

11 taxation accountant 221113 (a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

12 external auditor 221213 (a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

13 internal auditor 221214 VETASSESS
14 actuary 224111 VETASSESS
15 land economist 224511 VETASSESS
16 valuer 224512 VETASSESS
17 architect 232111 AACA
18 landscape architect 232112 VETASSESS
19 surveyor 232212 SSSI
20 cartographer 232213 VETASSESS
21 other spatial scientist 232214 VETASSESS
22 chemical engineer 233111 Engineers Australia
23 materials engineer 233112 Engineers Australia
24 civil engineer 233211 Engineers Australia
25 geotechnical engineer 233212 Engineers Australia
26 quantity surveyor 233213 AIQS
27 structural engineer 233214 Engineers Australia
28 transport engineer 233215 Engineers Australia
29 electrical engineer 233311 Engineers Australia
30 electronics engineer 233411 Engineers Australia
31 industrial engineer 233511 Engineers Australia
32 mechanical engineer 233512 Engineers Australia
33 production or plant engineer 233513 Engineers Australia
34 aeronautical engineer 233911 Engineers Australia
35 agricultural engineer 233912 Engineers Australia
36 biomedical engineer 233913 Engineers Australia
37 engineering technologist 233914 Engineers Australia
38 environmental engineer 233915 Engineers Australia
39 naval architect 233916 Engineers Australia
40 agricultural consultant 234111 VETASSESS
41 agricultural scientist 234112 VETASSESS
42 forester 234113 VETASSESS
43 medical laboratory scientist 234611 AIMS
44 veterinarian 234711 AVBC
45 physicist (medical physicist only) 234914 ACPSEM
46 early childhood (pre‑primary school) teacher 241111 AITSL
47 secondary school teacher 241411 AITSL
48 special needs teacher 241511 AITSL
49 teacher of the hearing impaired 241512 AITSL
50 teacher of the sight impaired 241513 AITSL
51 special education teachers (nec) 241599 AITSL
52 medical diagnostic radiographer 251211 ASMIRT
53 medical radiation therapist 251212 ASMIRT
54 nuclear medicine technologist 251213 ANZSNM
55 sonographer 251214 ASMIRT
56 optometrist 251411 OCANZ
57 orthotist or prosthetist 251912 AOPA
58 chiropractor 252111 CCEA
59 osteopath 252112 AOAC
60 occupational therapist 252411 OTC
61 physiotherapist 252511 APC
62 podiatrist 252611 (a) APodA; or

(b) ANZPAC

63 audiologist 252711 VETASSESS
64 speech pathologist 252712 SPA
65 general practitioner 253111 MedBA
66 specialist physician (general medicine) 253311 MedBA
67 cardiologist 253312 MedBA
68 clinical haematologist 253313 MedBA
69 medical oncologist 253314 MedBA
70 endocrinologist 253315 MedBA
71 gastroenterologist 253316 MedBA
72 intensive care specialist 253317 MedBA
73 neurologist 253318 MedBA
74 paediatrician 253321 MedBA
75 renal medicine specialist 253322 MedBA
76 rheumatologist 253323 MedBA
77 thoracic medicine specialist 253324 MedBA
78 specialist physicians (nec) 253399 MedBA
79 psychiatrist 253411 MedBA
80 surgeon (general) 253511 MedBA
81 cardiothoracic surgeon 253512 MedBA
82 neurosurgeon 253513 MedBA
83 orthopaedic surgeon 253514 MedBA
84 otorhinolaryngologist 253515 MedBA
85 paediatric surgeon 253516 MedBA
86 plastic and reconstructive surgeon 253517 MedBA
87 urologist 253518 MedBA
88 vascular surgeon 253521 MedBA
89 dermatologist 253911 MedBA
90 emergency medicine specialist 253912 MedBA
91 obstetrician and gynaecologist 253913 MedBA
92 ophthalmologist 253914 MedBA
93 pathologist 253915 MedBA
94 diagnostic and interventional radiologist 253917 MedBA
95 radiation oncologist 253918 MedBA
96 medical practitioners (nec) 253999 MedBA
97 midwife 254111 ANMAC
98 nurse practitioner 254411 ANMAC
99 registered nurse (aged care) 254412 ANMAC
100 registered nurse (child and family health) 254413 ANMAC
101 registered nurse (community health) 254414 ANMAC
102 registered nurse (critical care and emergency) 254415 ANMAC
103 registered nurse (developmental disability) 254416 ANMAC
104 registered nurse (disability and rehabilitation) 254417 ANMAC
105 registered nurse (medical) 254418 ANMAC
106 registered nurse (medical practice) 254421 ANMAC
107 registered nurse (mental health) 254422 ANMAC
108 registered nurse (perioperative) 254423 ANMAC
109 registered nurse (surgical) 254424 ANMAC
110 registered nurse (paediatrics) 254425 ANMAC
111 registered nurses (nec) 254499 ANMAC
112 ICT business analyst 261111 ACS
113 systems analyst 261112 ACS
114 analyst programmer 261311 ACS
115 developer programmer 261312 ACS
116 software engineer 261313 ACS
117 ICT security specialist 262112 ACS
118 computer network and systems engineer 263111 ACS
119 telecommunications engineer 263311 Engineers Australia
120 telecommunications network engineer 263312 Engineers Australia
121 barrister 271111 a legal admissions authority of a State or Territory
122 solicitor 271311 a legal admissions authority of a State or Territory
123 clinical psychologist 272311 APS
124 educational psychologist 272312 APS
125 organisational psychologist 272313 APS
126 psychologists (nec) 272399 APS
127 social worker 272511 AASW
128 civil engineering draftsperson 312211 (a) Engineers Australia; or

(b) VETASSESS

129 civil engineering technician 312212 VETASSESS
130 electrical engineering draftsperson 312311 Engineers Australia
131 electrical engineering technician 312312 TRA
132 radio communications technician 313211 TRA
133 telecommunications field engineer 313212 Engineers Australia
134 telecommunications network planner 313213 Engineers Australia Y
135 telecommunications technical officer or technologist 313214 Engineers Australia
136 automotive electrician 321111 TRA
137 motor mechanic (general) 321211 TRA
138 diesel motor mechanic 321212 TRA
139 motorcycle mechanic 321213 TRA
140 small engine mechanic 321214 TRA
141 sheetmetal trades worker 322211 TRA
142 metal fabricator 322311 TRA
143 pressure welder 322312 TRA Y
144 welder (first class) 322313 TRA
145 fitter (general) 323211 TRA
146 fitter and turner 323212 TRA
147 fitter‑welder 323213 TRA
148 metal machinist (first class) 323214 TRA
149 locksmith 323313 TRA
150 panelbeater 324111 TRA
151 bricklayer 331111 TRA
152 stonemason 331112 TRA
153 carpenter and joiner 331211 TRA
154 carpenter 331212 TRA
155 joiner 331213 TRA
156 painting trades worker 332211 TRA
157 glazier 333111 TRA
158 fibrous plasterer 333211 TRA
159 solid plasterer 333212 TRA
160 wall and floor tiler 333411 TRA
161 plumber (general) 334111 TRA
162 airconditioning and mechanical services plumber 334112 TRA
163 drainer 334113 TRA
164 gasfitter 334114 TRA
165 roof plumber 334115 TRA
166 electrician (general) 341111 TRA
167 electrician (special class) 341112 TRA
168 lift mechanic 341113 TRA
169 airconditioning and refrigeration mechanic 342111 TRA
170 electrical linesworker 342211 TRA Y
171 technical cable jointer 342212 TRA
172 electronic equipment trades worker 342313 TRA
173 electronic instrument trades worker (general) 342314 TRA
174 electronic instrument trades worker (special class) 342315 TRA
175 chef 351311 TRA
176 cabinetmaker 394111 TRA
177 boat builder and repairer 399111 TRA
178 shipwright 399112 TRA

Nguồn: Bộ di trú Úc

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu