asdasdasdasdasdasd Visa 102 – Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện con nuôi

Đây là visa vĩnh viễn cho trẻ dưới 18 tuổi đã được nhận nuôi hoặc sắp được nhận nuôi từ bên ngoài nước Úc.

Cha/mẹ nuôi, hoặc cha/mẹ nuôi tương lai, phải là công dân Úc, cư dân Úc vĩnh viễn, hoặc cư dân New Zealand đủ điều kiện.

Cha/mẹ nuôi, hoặc cha/mẹ nuôi tương lai, với vai trò là người bảo trợ cho đứa trẻ thường nộp đơn xin visa thay cho đứa trẻ.

Bộ Di Trú chịu trách nhiệm đánh giá đơn xin visa. Bộ không thể hỗ trợ việc sắp xếp xin con nuôi.

Visa này dành cho ai?

Visa này dành cho trẻ ở bên ngoài nước Úc, dưới 18 tuổi và đang trong quá trình hoặc đã được nhận nuôi bởi một công dân Úc, cư dân Úc vĩnh viễn hoặc cư dân New Zealand đủ điều kiện.

Visa này có lệ phí bao nhiêu

Visa này sẽ có phí đơn xin visa. Phí nộp đơn xin visa sẽ không được hoàn trả ngay cả khi đơn xin visa bị từ chối hoặc quý vị rút đơn xin visa. Lệ phí xin visa bao gồm lệ phí cho người nộp đơn và bất kỳ thành viên phụ thuộc nào bao gồm trong đơn.

Visa này cho phép tôi làm gì?

Visa này cho phép đứa trẻ:

 • Sống vĩnh viễn ở Úc với cha/mẹ nuôi
 • Đến và đi khỏi Úc trong vòng 5 năm kể từ ngày visa được cấp

Nếu đứa trẻ muốn đến và đi khỏi Úc với tư cách cư dân vĩnh viễn sau thời gian 5 năm, chúng sẽ cần xin visa và được cấp visa Cư dân trở lại 5 năm (hạng phụ 155) hoặc, nếu đủ điều kiện, nộp đơn xin quốc tịch Úc trước khi đi lại.

Visa này hoạt động như thế nào?

Đứa trẻ phải đã được nhận nuôi, hoặc đang trong quá trình nhận nuôi, bởi một công dân Úc, cư dân Úc vĩnh viễn, hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

Đứa trẻ phải ở bên ngoài nước Úc khi đơn xin visa được nộp và khi visa được cấp.

Các trách nhiệm

Các tránh nhiệm chính liên quan đến visa này được tổng kết trong bảng dưới đây.

Đối tượng Nghĩa vụ
Người bảo trợ (cha/mẹ nuôi hoặc cha/mẹ nuôi tương lai) Bảo trợ cho đứa trẻ Nếu visa diện con nuôi (hạng phụ 102) được cấp, người bảo trợ phải hỗ trợ đứa trẻ, bao gồm chỗ ăn ở và hỗ trợ tài chính để đáp ứng nhu cầu hợp lý của đứa trẻ trong suốt 2 năm đầu ở Úc.
Đứa trẻ hoặc người nộp đơn Nộp đơn xin hoàn thiện bao gồm tất cả các mẫu đơn, tài liệu hỗ trợ và lệ phí.Lưu ý: Người bảo trợ thường nộp đơn thay cho đứa trẻ

Các điều kiện cho đứa trẻ và người bảo trợ

Các điều kiện nhất định phải được đáp ứng bởi cha/mẹ nuôi hoặc cha/mẹ nuôi tương lai, nộp đơn xin visa này thay cho đứa trẻ.

Cha/mẹ nuôi sống ở Úc

Chính quyền nhận nuôi trung tâm tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc có liên quan (STCAA) phải tham gia trong việc quản lý quá trình nhận nuôi với đất nước mà đứa trẻ đang sống.

Nếu quý vị đang cân nhắc nhận con nuôi bên ngoài nước Úc, quý vị nên liên hệ với chính quyền nhận nuôi trung tâm ở tiểu bang hay vùng lãnh thổ của quý vị.

Việc nhận nuôi được thỏa thuận riêng tư

Chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc nhìn chung không hỗ trợ việc nhận nuôi được thỏa thuận riêng tư, bao gồm cả việc nhận nuôi đứa trẻ là họ hàng. Họ sẽ không giúp người nộp đơn/người bảo trợ đáp ứng các yêu cầu của visa về việc cấp visa cho đứa trẻ được nhận nuôi.

Điều quan trọng: Những người muốn thực hiện việc nhận nuôi từ nước ngoài, mà không được sắp xếp bởi chính quyền nhận nuôi tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc, đầu tiên nên xin tư vấn luật pháp cả ở Úc và đất nước mà đứa trẻ sống.

Cha/mẹ nuôi sống ở bên ngoài nước Úc.

Việc nhận nuôi được thực hiện bởi công dân Úc, cư dân Úc vĩnh viễn hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện thường sống ở các quốc gia khác không phải Úc, và được sắp xếp mà không có sự trợ giúp của chính quyền nhận nuôi của tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc, được coi là việc nhận nuôi của người sống ở nước ngoài.

Các điều kiện cho sự bảo trợ

Đứa trẻ phải được nhận nuôi – hoặc trong quá trình được nhận nuôi – bởi người bảo trợ. Người bảo trợ phải từ 18 tuổi trở lên và thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Công dân Úc
 • Có visa Úc vĩnh viễn
 • Cư dân New Zealand đủ tiêu chuẩn.
  Lưu ý: Người bảo trợ là cư dân New Zealand đủ tiêu chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân.

Các điều kiện cho đứa trẻ

Đứa trẻ phải dưới 18 tuổi vào thời điểm nộp đơn. Nếu đứa trẻ dưới 18 tuổi vào thời điểm nộp đơn, nhưng sẽ đủ 18 tuổi trước khi đơn xin được quyết định, đứa trẻ sẽ không đủ điều kiện xin visa này.

Yêu cầu về sức khỏe

Con cái phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe.
Yêu cầu về nhân thân

Người nộp đơn từ 16 tuổi trở lên phải có nhân thân tốt để vào hoặc ở lại Úc.

Giới hạn về sự bảo trợ và lợi ích tốt nhất của đứa trẻ

Khi người nộp đơn xin visa dưới 18 tuổi, việc bảo trợ sẽ không được thông qua (ngoại trừ trong một số trường hợp) khi người bảo trợ hoặc bạn đời của người bảo trợ hoặc người trong mối quan hệ chưa chính thức của người bảo trợ đã bị kết án hoặc đang bị buộc tội xâm phạm trẻ em. Người nộp đơn cũng cần thỏa mãn yêu cầu rằng không được có lý do cảm thông để giải thích cho việc cấp visa sẽ không mang lại lợi ích tốt nhất cho người nộp đơn.

Nhằm đánh giá đơn xin bảo trợ và yêu cầu về lợi ích tốt nhất của đứa trẻ, những người bảo trợ trẻ em dưới 18 tuổi  và bạn đời hay người phối ngẫu của người bảo trợ được yêu cầu nộp Bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia liên bang Úc hoặc chứng nhận của cảnh sát nước ngoài, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu người bảo trợ hoặc người phối ngẫu của họ, đã dành tổng cộng từ 12 tháng trở lên sống ở Úc kể từ năm 16 tuổi, người đó phải cung cấp Biên bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP. Họ cũng phải cung cấp chứng nhận của cảnh sát từ mỗi quốc gia họ đã sống từ 12 tháng trở lên trong vòng 10 năm qua kể từ năm 16 tuổi.

Ngoại trừ: Khi Chính quyền nhận con nuôi tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc đã thông qua việc nhận nuôi, và biên bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP đã có trong quá trình phê duyệt, thì biên bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP sẽ không được yêu cầu kèm theo đơn xin visa.

Lưu ý: Người bảo trợ hoặc người phối ngẫu được yêu cầu nộp Biên  bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP phải hoàn thành mẫu đơn kiểm tra của cảnh sát quốc gia có trên trang mạng của cảnh sát Liên bang Úc. Người bảo trợ hoặc người phối ngẫu phải sử dụng Mã số 33 trong câu hỏi số 1 của mẫu và bao gồm chi tiết của tất cả các tên gọi của họ. Nếu một chứng nhận AFP được cung cấp dựa trên thông tin không chính xác, thì Bộ có thể yêu cầu một chứng nhận khác. Dấu vân tay không được yêu cầu cho Biên bản kiểm tra của cảnh sát quốc gia AFP

Phụ thuộc vào phúc lợi xã hội

Nếu người nộp đơn, hoặc người bảo trợ của họ, có khả năng trở thành người sử dụng phúc lợi xã hội của Úc, thì Cam kết hỗ trợ (Assurance of Support) từ một công dân Úc, hoặc cư dân Úc vĩnh viễn có thể được yêu cầu. Nếu được yêu cầu, Bộ sẽ thông báo Cam kết hỗ trợ sẽ được lấy như thế nào.
Các nghĩa vụ

Nếu visa này được cấp, các yêu cầu sau phải được đáp ứng.

Nghĩa vụ của người nộp đơn

Đứa trẻ phải tuân thủ luật pháp của Úc và bất kỳ điều kiện nào áp dụng cho visa của chúng.

Ví dụ: Đứa trẻ không được kết hôn hoặc có mối quan hệ không chính thức trước khi vào Úc

Nghĩa vụ của người bảo trợ

Là người bảo trợ, cha/mẹ nuôi, hoặc cha/mẹ nuôi tương lai phải ký cam kết bảo trợ. Khi ký cam kết này, người bảo trợ có các nghĩa vụ sau, và phải:

 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ nghĩa vụ tài chính với chính phủ Úc mà đứa trẻ có thể phát sinh khi chúng ở Úc
 • Đảm bảo chỗ ăn ở và hỗ trợ tài chính theo yêu cầu để đáp ứng nhu cầu hợp lý của đứa trẻ. Nếu đứa trẻ nộp đơn bên ngoài Úc, việc trợ giúp sẽ kéo dài trong vòng hai năm đầu ở Úc. Nếu đứa trẻ ở Úc, sự trợ giúp sẽ kéo dài 2 năm kể từ khi visa được cấp.
 • Cung cấp thông tin và tư vấn để giúp đứa trẻ định cư tại Úc

Người bảo trợ phải thông báo cho bộ bằng văn bản nếu hoàn cảnh thay đổi mà có thể ảnh hưởng tới các điều kiện hợp lệ của đứa trẻ để xin visa con cái hoặc các điều kiện hợp lệ của người bảo trợ đứa trẻ.

Nộp đơn xin visa

Trang này cung cấp thông tin để giúp quý vị hiểu và xin visa cho trẻ em. Trước khi nộp đơn xin visa, người nộp đơn và người bảo trợ cũng nên đọc tập sách thông tin về di trú trẻ em.

Lệ phí xin visa

Có lệ phí xin visa cho visa này. Lệ phí thường sẽ không được hoàn trả, thạm chí nếu đơn xin visa bị từ chối hoặc rút lại.
Các chi phí khác

Ngoài khoản phí nộp đơn, quý vị sẽ phải chi trả khoản phí kiểm tra sức khỏe. Quý vị cũng có thể được yêu cầu trả phí nhận dịch vụ kiểm tra của cảnh sát. Loại phí này khác nhau giữa các quốc gia. Khi quý vị được yêu cầu nhận dịch vụ kiểm tra của cảnh sát, quý vị tự mình chịu trách nhiệm về tất cả sự sắp xếp. Một số chi phí khác có thể liên quan đến đơn xin, ví dụ như việc dịch các tài liệu sang tiếng Anh.

Danh mục kiểm tra tài liệu

Danh mục kiểm tra tài liệu làm rõ các thông tin và các tài liệu liên quan quý vị cần phải cung cấp cùng với đơn xin visa.

Các mẫu đơn

Các mẫu liệt kê trong bảng dưới phải được hoàn thành và cung cấp cho Bộ.

Người hoàn thiện Chi tiết mẫu
Người bảo trợ Vui lòng xem: Mẫu 40CH Bảo trợ cho trẻ em di trú tới Úc  (361KB PDF file)Lưu ý: Mẫu này phải được nộp cùng với Mẫu 47CH.
Người nộp đơn hoặc người bảo trợ thay mặt cho người nộp đơn Vui lòng xem: Mẫu 47CH Nộp đơn xin di trú tới Úc bởi trẻ em (341KB PDF file

Thông tin giúp quý vị chuẩn bị đơn xin

Thông tin thêm về chứng thực và dịch thuật tài liệu, giao tiếp với Bộ, sử dụng đại lý di trú, ủy quyền cho người khác nhận thông tin từ bộ, và nhận trợ giúp cho đơn xin của quý vị.

Nộp đơn ở đâu và như thế nào?

Đứa trẻ phải ở bên ngoài nước Úc khi nộp đơn xin visa và khi visa được cấp

Hãy nộp đúng các mẫu đơn cùng với các tài liệu hỗ trợ và lệ phí tại Văn phòng di trú bên ngoài nước Úc:

 • Qua đường bưu điện
 • Chuyển phát nhanh
 • Trực tiếp

Lưu ý: Ở một số văn phòng của Bộ bên ngoài nước Úc, quý vị phải hẹn trước để nộp đơn xin trực tiếp. Nhiều văn phòng của Bộ bên ngoài nước Úc có thể có Đối tác cung cấp dịch vụ nộp đơn xin visa Úc. Người nộp đơn nên kiểm tra trên trang mạng của văn phòng Bộ liên quan để nộp đơn ở văn phòng đó.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu