asdasdasdasdasdasd Visa 114 – Định cư Úc đoàn tụ gia đình diện người thân già yếu lệ thuộc

Visa 114 này cho phép đối tượng lớn tuổi sống phụ thuộc vào họ hàng ở Úc đối với tất cả hoặc phần lớn các chi phí sinh hoạt khi di cư đến Úc.

Visa này yêu cầu người nộp đơn phải được bảo trợ bởi họ hàng của họ ở Úc.

114

Visa này dành cho ai

Visa này dành cho những đối tượng:

 • lớn tuổi (thỏa mãn yêu cầu về độ tuổi)
 • phụ thuộc tài chính vào họ hàng ở Úc trong một thời gian hợp lý
 • độc thân, chưa bao giờ kết hôn hoặc có mối quan hệ không chính thức, góa bụa, li hôn hoặc li thân với người phối ngẫu.

Các thành viên gia đình của người họ hàng phụ thuộc lớn tuổi có thể có thể được bao gồm trong đơn xin visa nếu họ thỏa mãn các yêu cầu nhất định.

Visa này cho phép tôi làm gì?

Visa này cho phép quý vị (và họ hàng phụ thuộc của quý vị) có thể sinh sống với tư cách là cư dân Úc vĩnh viễn.

Quý vị cũng có thể:

 • làm việc và học tập tại Úc
 • nhận được hỗ trợ y tế của Medicare và Chương trình bảo trợ Dược phẩm (PBS)
 • tiếp cận với các khoản thanh toán an sinh xã hội (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi)
 • có đủ điều kiện xin quyền công dân Úc (phụ thuộc vào các tiêu chuẩn hợp lệ về thường trú)
 • bảo trợ cho người muốn thường trú (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi).

VISA NÀY HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Trách nhiệm

Các trách nhiệm chính đối với loại visa này được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Đối tượng Trách nhiệm
Người bảo trợ Phải cung cấp một văn bản cam kết sẽ cung cấp các hỗ trợ về nơi ăn chốn ở và tài chính cho người xin cấp visa, và bất cứ họ hàng phụ thuộc nào kèm theo trong vòng hai năm đầu cư trú tại Úc.
Người nộp đơn Hoàn thành và nộp đơn kèm theo phí nộp đơn và tất cả các giấy tờ có liên quan.
Người cam kết bảo trợ (có thể là người bảo trợ hoặc đối tượng khác) Cần chuẩn bị:

Cung cấp các hỗ trợ về tài chính cho người nộp đơn và họ hàng kèm theo của người nộp đơn, nhờ đó họ sẽ không cần phụ thuộc vào bất cứ hình thức tài trợ nào của chính phủ trong vòng hai năm

Hoàn trả bất cứ khoản thanh toán phúc lợi xã hội có thể thu hồi của người nộp đơn hoặc họ hàng kèm theo của họ trong vòng hai năm đầu cư trú tại Úc.

Lưu ý: Quý vị không được nộp Cam kết bảo trợ cho đến khi được yêu cầu nộp. Chi tiết về cách cung cấp Cam kết bảo trợ sẽ được gửi cho người nộp đơn sau khi đơn xin visa của họ được nhận.

Các lợi ích chính phủ

Nếu quý vị được cấp loại visa này, quý vị sẽ có thời gian chờ trước khi có đủ điều kiện để hưởng các khoản thanh toán phúc lợi xã hội.

Thời gian chờ thường là hai năm đối với hầu hết các khoản thanh toán phúc lợi xã hội và mười năm đối với khoản thanh toán dưỡng lão và khuyết tật (trừ trường hợp ngoại lệ)

Quy trình xét duyệt

Vì chương trình di trú có số lượng lớn đơn xin nhưng giới hạn về số lượng chỗ nên diện visa này sẽ phải xếp hàng theo thứ tự.

NGƯỜI NỘP ĐƠN HỢP LỆ

Độ tuổi

Để thỏa mãn yêu cầu về độ tuổi đối với loại visa này thì:

 • Đàn ông phải từ 65 tuổi trở lên
 • Đối với phụ nữ áp dụng bảng sau đây:
Ngày sinh Độ tuổi tối thiểu
Trước 01/07/1935 60 tuổi
Từ 01/07/1935  đến 31/12/1936 60.5
Từ 01/01/1937 đến 30/06/1938 61
Từ 01/07/1938 đến 31/12/1939 61.5
Từ 01/01/1940 đến 30/06/1941 62
Từ 01/07/1941 đến 31/12/ 1942 62.5
Từ 01/01/1943 đến 30/06/ 1944 63
Từ 01/07/1944 đến 31/12/1945 63.5
Từ 01/01/1946 đến 30/06/1947 64
Từ 01/07/1947 đến 31/12/1948 64.5
Từ sau 01/01/1949 65

Ví dụ: Nếu một người phụ nữ sinh năm 1943 thì sẽ phải đợi đến năm 2006 khi đủ 63 tuổi thì mới có thể nộp đơn xin loại visa này.

Tình trạng quan hệ

Quý vị phải chứng minh được rằng quý vị không có người phối ngẫu. Để xác lập tình trạng quan hệ hiện tại của mình, quý vị nên cung cấp các tài liệu chính thức như là giấy chứng tử của người phối ngẫu trước, giấy chứng nhận ly hôn hoặc các giấy chứng nhận tình trạng gia đình hoặc sổ hộ khẩu (nếu các tài liệu này được cấp chính thức và giữ lại).

Họ hàng ở Úc

Quý vị phải có họ hàng sinh sống và thường trú ở Úc và thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

 • là công dân Úc
 • là cư dân Úc vĩnh viễn
 • là công dân New Zealand đủ điều kiện.

Người bảo trợ đủ điều kiện

Quý vị phải được bảo trợ bởi một người bảo trợ đủ điều kiện. Người bảo trợ là họ hàng của quý vị ở Úc.

Tình trạng phụ thuộc

Quý vị phải chứng minh được rằng quý vị phụ thuộc hoàn toàn hoặc một phần vào họ hàng ở Úc về hỗ trợ tài chính đối với các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, nơi ở và quần áo hoặc do quý vị bị tàn tật và không thể làm việc. Hỗ trợ này phải kéo dài trong vòng ít nhất ba (03) năm.

Cam kết bảo trợ

Quý vị phải có cam kết với người hoặc tổ chức sẽ cung cấp Cam kết bảo trợ cho quý vị.

Các khoản nợ đối với Chính phủ Úc

Quý vị phải hoàn trả hoặc thu xếp để trả bất cứ các khoản nợ nào cho chính phủ Úc, trước khi có quyết định nào đối với đơn của quý vị.

Bản tuyên bố các giá trị Úc

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, quý vị được yêu cầu ký vào bản tuyên bố các giá trị Úc. Bản tuyên bố này được kèm theo với đơn xin visa và tất cả người nộp đơn từ 18 tuổi trở lên sẽ phải ký để xác nhận họ tôn trọng cách sống của người Úc và tuân thủ luật Úc. Trước khi ký, quý vị được yêu cầu phải đọc hoặc giải thích cho quý vị, tài liệu về cuộc sống ở Úc do chính phủ cung cấp có trong tập sách Cuộc sống ở Úc (Life in Australia).

ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ DÀNH CHO THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

Các thành viên gia đình sau đây có thể được đưa vào trong đơn của quý vị:

 • con cái phụ thuộc
 • họ hàng phụ thuộc khác

Các thành viên gia đình phải đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện hợp lệ sau đây để đủ điều kiện đưa vào đơn xin visa.

Con cái phụ thuộc

Con ruột hoặc con ghẻ của quý vị được công nhận là con cái phụ thuộc nếu thỏa mãn một trong số các điều sau:

 • dưới 18 tuổi
 • từ 18 tuổi trở lên và phụ thuộc hoàn toàn hoặc phần lớn vào quý vị trong một thời gian dài đối với những nhu cầu thiết yếu (như thực phẩm, quần áo và chỗ ở)
 • ở bất kỳ độ tuổi nào vào không có khả năng làm việc do bị mất một phần chức năng của cơ thể hoặc tinh thần (cho dù có di trú cùng với quý vị hay không)

Đối với con cái ở bất kỳ độ tuổi nào sẽ không được công nhận là phụ thuộc nếu đã kết hôn, đính hôn để kết hôn hoặc có mối quan hệ không chính thức.

Họ hàng phụ thuộc khác

Họ hàng khác của quý vị được công nhận là phụ thuộc nếu họ thỏa mãn tất cả các điều sau:

 • phụ thuộc hoàn toàn hoặc phần lớn vào quý vị trong một thời gian dài đối với những nhu cầu thiết yếu (như thực phẩm, chỗ ở và quần áo)
 • phụ thuộc vào hỗ trợ của quý vị hơn bất kỳ người hoặc nguồn nào khác
 • đã phụ thuộc vào quý vị trong một thời gian dài
 • chưa kết hôn, đã đính hôn để kết hôn hoặc có mối quan hệ không chính thức
 • thường sinh sống trong nhà người nộp đơn chính

Chi tiết về mỗi đối tượng phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên, cho dù di trú hay không phải được cung cấp.

Điều kiện hợp lệ của người Bảo trợ

Quý vị có thể được bảo trợ bởi họ hàng ở Úc hoặc người phối ngẫu của họ hàng quý vị (nếu họ sống cùng nhau).

Nếu quý vị muốn bảo trợ cho người nộp đơn thì quý vị phải từ 18 tuổi trở lên và sinh sống ở Úc với một trong các tư cách sau:

 • công dân Úc
 • cư dân Úc vĩnh viễn, hoặc
 • công dân New Zealand đủ điều kiện.

Công dân New Zealand muốn bảo trợ cho người nộp đơn phải đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe và nhân thân.

Người cam kết bảo trợ

Cam kết bảo trợ có thể được cung cấp bởi người bảo trợ hoặc một/ nhiều người khác hoặc một tổ chức.

Để đủ điều kiện cung cấp cam kết bảo trợ, người bảo trợ cũng sẽ phải thỏa mãn tất cả các yêu cầu của Centrelink. Thông tin thêm về các yêu cầu hợp lệ có sẵn trên trang web của Centrlink.

Lưu ý: Một người nhận được đầy đủ các khoản lương hưu, quyền lợi và trợ cấp (trừ các khoản thanh toán gia đình từ Centrelink trong vòng một năm trước) vẫn có thể không đủ điều kiện cung cấp Cam kết bảo trợ.

Trước khi quý vị nộp đơn, xin vui lòng đọc tất cả các yêu cầu liên quan.

NGHĨA VỤ

Nếu diện visa này được cấp, các yêu cầu sau đây phải được đáp ứng.

Người nộp đơn và các thành viên gia đình

Quý vị và bất cứ thành viên gia đình phụ thuộc nào đi theo đều phải tuân thủ theo luật lệ Úc như là một cư dân thường trú.

Người bảo trợ

Người bảo trợ của quý vị phải tiếp tục giúp quý vị (và các thành viên gia đình phụ thuộc kèm theo) định cư ở Úc thông qua việc cung cấp:

 • hỗ trợ
 • nơi ăn chốn ở
 • hỗ trợ tài chính

Đối với loại visa này, người bảo trợ phải tuân thủ các nghĩa vụ này trong vòng hai (2) năm kể từ ngày người nộp đơn (và bất cứ thành viên gia đình phụ thuộc nào kèm theo) đến Úc.

Người cam kết bảo trợ

Người cam kết bảo trợ phải thực hiện các điều sau:

 • cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính cho người nộp đơn (và thành viên gia đình phụ thuộc kèm theo của họ) nhờ đó họ không phải phụ thuộc vào bất cứ hình thức trợ cấp nào của chính phủ
 • hoàn trả cho chính phủ Úc bất kỳ khoản thanh toán phúc lợi xã hội nào được bồi hoàn của người nộp đơn do Centrelink chi trả cho người nộp đơn và bất kỳ người nào khác nằm trong phạm vi điều khoản của Cam kết bảo trợ
 • trả khoản tiền thế chân trước khi visa được cấp.

Đối với loại visa này, người Cam kết bảo trợ phải thực hiện các nghĩa vụ này trong vòng hai (2) năm kể từ ngày người nộp đơn (và bất cứ thành viên gia đình phụ thuộc nào kèm theo) đến Úc.

NỘP ĐƠN XIN VISA

Các trang này cung cấp thông tin giúp quý vị hiểu và nộp đơn xin visa. Trước khi quý vị nộp đơn xin visa, xin vui lòng đọc tập sách thông tin về di cư diện nhân thân khác.

Phí nộp đơn

Quý vị phải trả phí nộp đơn cho loại visa này. Quý vị sẽ không được hoàn trả phí nếu đơn xin visa của quý vị bị từ chối hoặc khi quý vị quyết định rút đơn sau khi đã nộp.

Các khoản chi phí khác

Ngoài khoản phí nộp đơn, người nộp đơn sẽ phải chi trả khoản phí kiểm tra sức khỏe. Quý vị cũng có thể được yêu cầu trả phí nhận dịch vụ kiểm tra của cảnh sát. Loại phí này khác nhau giữa các quốc gia. Khi quý vị được yêu cầu nhận dịch vụ kiểm tra của cảnh sát, quý vị phải tự chịu trách nhiệm về tất cả các thủ tục. Một số chi phí khác có thể liên quan đến đơn xin, ví dụ như việc dịch các tài liệu sang tiếng Anh.

Danh mục kiểm tra đơn

Danh mục kiểm tra đơn làm rõ các thông tin và các tài liệu liên quan quý vị cần phải cung cấp cùng với đơn xin visa. Các đơn xin visa hoàn thiện sẽ được xử lý nhanh hơn. Các đơn không hoàn thiện có thể bị trì hoãn hoặc trong một vài trường hợp có thể bị từ chối.

Thông tin trợ giúp cho việc chuẩn bị đơn xin visa

Các thông tin khác sẵn có về việc công chứng và dịch các tài liệu, liên hệ với bộ, sử dụng đại diện di trú, cho phép người khác được nhận thông tin từ bộ, và nhận trợ giúp về đơn xin visa..

Mẫu đơn xin visa

Bảng sau đây mô tả chi tiết mẫu đơn xin cho loại visa này.

Trách nhiệm Mẫu đơn
Người bảo trợ Mẫu 40Bảo trợ di cư đến Úc

Lưu ý: Người bảo trợ phải trình mẫu đơn này cho người nộp đơn để nộp cùng đơn xin visa của họ.Người nộp đơnMẫu 47OFĐơn xin di cư đến Úc diện nhân thân khác

Mẫu 47AChi tiết về con cái hoặc các thành viên gia đình phụ thuộc khác từ 18 tuổi trở lên

Lưu ý: Mẫu đơn này phải được người nộp đơn hoàn thành để xin cấp visa này, đối với mỗi người họ hàng phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên dù có di cư hay không.

Đưa các thành viên gia đình vào đơn xin visa

Trong một vài trường hợp quý vị có thể đưa thêm con cái phụ thuộc vào trong đơn xin visa sau khi đơn đã được nộp nhưng trước khi có quyết định đối với đơn xin của quý vị.

Ưu tiên xét duyệt visa

Theo diện gia đình, đơn xin visa diện cha mẹ và họ hàng phụ thuộc lớn tuổi có mức độ ưu tiên xét duyệt thấp hơn so với các thành viên gia đình khác như người phối ngẫu và con cái. Trong các visa diện cha mẹ, visa diện cha mẹ có đóng góp có mức độ xét duyệt cao hơn so với visa diện cha mẹ khác.

Nộp đơn xin visa như thế nào và ở đâu

Quý vị phải nộp đơn xin ở ngoài Úc và quý vị phải ở ngoài Úc khi được cấp đơn.

Đơn xin visa phải được nộp tại tòa đại sứ Úc gần nhất tuân thủ đúng tư vấn.

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin chào! PACOM có thể tư vấn cho bạn điều gì? :) Bạn đừng quên LIKE để cập nhật tin mới nhất của chúng tôi nhé.

Bắt đầu